Prevádzkovateľ: PhDr. Jana Kucbeľová – PARTA – SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ UMENIE
Sídlo: Záhradná 933/3A, 962 12 Detva
Prevádzkareň: Záhradná 933/3A, 962 12 Detva
IČO: 33281513
DIČ: 1020604200
IČ DPH: SK1020604200
Zapísaná:
 Okresným úradom Zvolen
www: 
www.parta.sk
E-mail: marketing@parta.sk
Telefón: (PO-PIA 8.00-16.00 hod.) +421 905 314 678

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú v súlade s ust. § 1751 ods. 1 zák. č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom internetového obchodu: www.parta.sk, kedy je na jednej strane spoločnosť PhDr. Jana Kucbeľová – PARTA – SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ UMENIE, IČO: 33281513 DIČ: 1020604200, so sídlom Záhradná 933/3A, 962 12 Detva, Slovenská republika zapísaná v živnostenskom registri vedenom na okresnom úrade Zvolen, odbor živnostenského podnikania pod číslom 604-3555 ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a osoba na strane druhej ako kupujúci (ďalej len „kupujúci“).

1.2. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

1.4.  Predajca upozorňuje, že informácie uvedené na www.parta.sk sú z časti preberané od tretích strán (výrobcovia, resp. ich dodávatelia) a z ostatných verejne dostupných zdrojov a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Objednávka

2.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2. Kúpna zmluva je uzatváraná medzi zmluvnými stranami prostredníctvom internetového obchodu.

2.3. Kúpna zmluva vzniká potvrdením riadne vyplnenej objednávky (ďalej len „objednávka“) zo strany predávajúceho a v tejto súvislosti sa vylučuje použitie ustanovenia § 1753 ods. 2 občianskeho zákonníka. Objednávkový formulár obsahuje najmä, nie však výlučne, informácie o objednávanom tovare, cene tovaru, spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

2.4. Uzavretím kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok dodať tovar kupujúcemu a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru, kupujúcemu vzniká záväzok tovar prevziať a pri doručení tovaru na dobierku predávajúcemu za tovar zaplatiť kúpnu cenu.

2.5. Predávajúci je oprávnený tieto obchodné podmienky jednostranne meniť. Predávajúci v tejto súvislosti zašle oznámenie o zmene obchodných podmienok kupujúcemu na e-mailovú adresu kupujúceho a zverejní nové znenie obchodných podmienok aspoň 10 dní pred nadobudnutím účinnosti nového znenia obchodných podmienok. Kupujúci je oprávnený z dôvodu zmeny obchodných podmienok odstúpiť, a to do 21 dní odo dňa doručenia oznámenia o pripravovanej zmene obchodných podmienok na e-mailovú adresu poskytnutú kupujúcim. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

3. Storno objednávky

3.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho

Objednávku je možné stornovať, ak nie je v štádiu spracovania, a to prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: marketing@parta.sk alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno kupujúceho, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky nie sú účtované žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 7 dní bankovým prevodom na účet určený kupujúcim (je potrebné zadať IBAN ). Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v §1837 občianskom zákonníku.

3.2.Objednávku nie je možné stornovať, ak jej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (ide špeciálne o objednaný tovar podľa požiadavky kupujúceho, o objednávku v počte nad 20 kusov tovaru o tovar veľkosti 3XL a vyššie – ktoré je možné objednať telefonicky alebo e-mailom po vzájomnej dohode, nakoľko tieto objednávame u dodávateľa osobitne pre každého spotrebiteľa. Táto obchodná podmienka je v súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

3.3.  Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku a to v prípade, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, telefónny kontakt po vytočení čísla viac krát nedostupný, kupujúci neodpovedá na e-maily, kupujúci pred tým viac krát zrušil objednávku, alebo viac krát nebol spokojný či už s tovarom alebo spôsobom doručenia objednávky, atď.)

* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

3. Tovar a cena

3.1. Internetový obchod ponúka tovar na predaj s uvedením cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Tovar je zabezpečený na sklade v množstve zodpovedajúcom očakávanému dopytu.

3.2. Cena tovaru predstavuje cenu vrátane DPH 20%.

3.3. Predávajúci má možnosť uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok v rámci jednotlivých zľavových akcií. Zľavy platia len do vypredania zásob.

3.4. Internetový obchod uvádza tiež ceny poštovného a balného alebo náklady na dodanie tovaru. Ceny spojené s poštovým a balným alebo nákladov na dodanie tovaru uvedené internetovým obchodom platia len pri doručovaní v rámci územia Slovenskej republiky.

3.5.  Ceny produktov sa môžu v čase meniť. Predávajúci vopred upozorní kupujúceho na zmenu ceny formou e-mailu pri konkrétnej objednávke. Kupujúci má v prípade zmeny dohodnutej ceny právo od zmluvy odstúpiť.

3.6.  Kupujúcemu bude po zaslaní objednávky odoslané potvrdenie danej objednávky zo strany predávajúceho v lehote maximálne do 5 pracovných dní.

3.7.  Kupujúci má možnosť platiť len v mene: EURO €.

3.8.  Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa detailne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku.

3.9.  Na darčeky zaslané predávajúcim úplne zdarma si nemôže kupujúci uplatňovať akékoľvek spotrebiteľské práva.

3.10.  Cenník poštovného a balného:

* Osobný odber v predajni Detva – Zadarmo

* Osobný odber v predajni Bratislava (po telefonickej komunikácii) – 1€

*  Dobierka (doručenie po expedícii do 2 dní) – 4,50 €

3.11.  Pri objednávke nad 99 € poštovné zdarma.

4. Dodacie podmienky

4.1.  Predávajúci odosiela tovar, ktorý je dostupný skladom, najneskôr do 3 pracovných dní. Tovar, ktorý nie je skladom, ale ďalej sa vyrába na objednávku, je kupujúcemu zaslaný do 14 pracovných dní.

4.2. Kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme prostredníctvom používateľského účtu.

4.3.  Zásielka s tovarom vždy obsahuje doklad o zaplatení.

4.4. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

4.5. Ak si kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom kupujúcim a/alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér s kupujúcim vopred dohodol, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

4.6.  V prípade, že je zo strany kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5. Používateľský účet

5.1. Po registrácii v internetovom obchode má kupujúci  možnosť vstupovať do svojho používateľského účtu, prostredníctvom ktorého môže vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci však môže objednávať tovar i bez registrácie priamo v internetovom obchode.

5.2.  Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek ich zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

5.3.  Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný udržiavať tieto údaje v diskrétnosti, čo sa týka informácií nevyhnutných k prístupu do jeho používateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

5.4.  Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to hlavne v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie ako 2 roky nepoužíva, alebo v prípade, že kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

6. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

6.1.  Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru, ako i nebezpečenstvo škody na tovare.

6.2.  Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie internetového obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie internetového obchodu.

7. Reklamácia

7.1.  Kupujúci má právo na reklamáciu len v prípade, že mu bol predajcom zaslaný a doručený iný tovar, ako si kupujúci objednal. Kupujúci nemá nárok pri reklamácii na vrátenie sumy za tovar, ale bude mu zaslaný správny tovar, ktorý si objednal.

7.2.  Postup reklamácie je nasledovný:

*  Kupujúci zašle predávajúcemu najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru e-mail, v ktorom uvedie dôvod reklamácie a priloží fotografiu doručeného tovaru. Predávajúci skontroluje objednávku, následne skontroluje písomný záznam o expedovanom tovare a v prípade pochybenia zo strany predávajúceho odsúhlasí e-mailom reklamáciu.

*  Kupujúci po potvrdení prijatia reklamácie zo strany predávajúceho následne do 3 pracovných dní zašle na adresu sídla e-shopu nepoškodený, nepoužívaný, zabalený tovar s priložením dokladu o zaplatení. Kupujúci má možnosť vybaviť reklamáciu aj priamo v sídle e-shopu. Musí tomu však predchádzať spomínaná e-mailová komunikácia s predávajúcim.

Adresa:

PhDr. Jana Kucbeľová – PARTA – SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ UMENIE

Záhradná 933/3A,

962 12 Detva

Slovenská republika

*  Kupujúcemu odporúčame tovar poistiť, predávajúci ho nemusí poškodený prebrať!

*  Predávajúci preberie reklamovaný tovar, vymení za správny a odošle kupujúcemu najneskôr do 2 pracovných dní, ak je požadovaný tovar skladom, a do 14 dní, ak skladom nie je. O priebehu reklamácie a zaslaní tovaru bude predajca kupujúceho informovať e-mailom.

*  Tovar zasielaný na dobierku nepreberáme. Pri zasielaní reklamovaného tovaru slovenskou poštou, využite prosím službu: „zaslanie balíka na adresu“ internetového obchodu. Neodporúčame posielať zásielky ako balík na poštu, nakoľko dôjde k uskladneniu zásielky na pošte a tým sa predĺži lehota doručenia predávajúcemu.

*  Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. V prípade straty zásielky slovenskou poštou, alebo kuriérom predávajúci nenesie za stratu žiadnu zodpovednosť.

*  Kupujúci nemá nárok pri reklamácii na vrátenie sumy za tovar, ale bude mu zaslaný správny tovar, ktorý si objednal.

Zákonná lehota na vybavenie reklamácii je 30 dní.

7.3. V prípade, že kupujúci doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

7.4.  Kupujúci nemá nárok po prebratí tovaru na jeho vrátenie s dôvodu poškodenia, nakoľko je tovar pred expedíciou viac krát predajcom kontrolovaný.

8. Ochrana osobných dát

8.1.  Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania objednávky spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie objednávky, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

8.2.  Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje.

8.3.  Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na stránke www.parta.sk.

8.4.  Predávajúci sa zaväzuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi, bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade so Zákonom a inými platnými právnymi predpismi SR, bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom, ani ich nebude obchádzať a poskytnuté osobné údaje bude používať len za účelom uzatvorenia a plnenia objednávky na základe obchodných podmienok predávajúceho. Spracovávané osobné údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane, s výnimkou doručovacích spoločností v prípade plnenia kúpnej zmluvy.

9. Zmluvná pokuta

9.1.  Ak si kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom kupujúcim a/alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér s kupujúcim vopred dohodol, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

10. Záverečné ustanovenia

10.1.  Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

10.2.  Objednávka vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.3.  Tieto obchodné podmienky sú účinné odo dňa 1.mája 2016.